Arbetsmiljöledning

På en byggarbetsplats utförs många olika slags arbeten samtidigt av olika aktörer. För att upprätthålla en säker arbetsmiljö och undvika att skapa risker för varandra måste en samordning ske mellan de olika aktörerna och deras arbeten. Därför finns det särskilda regler för samordningsansvaret för byggarbetsplatser som innebär att det utöver arbetsgivaren finns andra som har ansvar för arbetsmiljön.
Av arbetsmiljölagen följer att den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, den vi i dagligt tal kallar byggherren, har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen. Byggherren ska för att utföra dessa arbetsuppgifter utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare för såväl planering och projektering som för utförande, s.k. BAS-P och BAS-U.
BAS-P fungerar som samordnare för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering.
När ett byggprojekt skiftar från planering och projektering till utförande går samordningsansvaret för att skapa en säker arbetsmiljö över från BAS-P till BAS-U som då ska organisera skyddsarbetet i praktiken.
I ansvaret som BAS-U ingår bl.a. att begära in uppgifter om entreprenörernas arbetsmetoder och vilken utrustning de använder samt hur de lever upp till gällande arbetsmiljöregler.
BAS-U ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hålls uppdaterad vartefter byggprocessen fortskrider.