Tillgänglighetsanpassning Gamla stan

Infra Projekt har fått i uppdrag av Trafikförvaltningen/SL att utföra en förstudie, projektering och genomförande för Tillgänglighetsanpassning av tunnelbanestationen Gamla stan i Stockholm. Uppdraget pågår från 2017 till 2019.

Trafikförvaltningen/SL arbetar aktivt för att förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken. I detta arbete är SLs riktlinjer för barn, äldre och resenärer med funktionsnedsättning, Ritill, ett viktigt verktyg.

Tillgänglighet innebär bland annat att alla enkelt kan komma på och av tunnelbanetågen på stationerna. Lågt insteg gör det enklare för resenärer som har svårt att gå och för resenärer som använder rullstol eller rullator att komma på och av tåget.

På nästan alla av tunnelbanans 100 stationer har perrong och tåggolv samma höjd, det som kallas för lågt insteg. Instegsavståndet ska vara 45 mm i höjd och 60 mm i sida.

Gamla stan är bland de sista stationerna som tillgänglighetsanpassas. Under 2016 initierades en utredning som såg över möjligheterna avseende lågt insteg på stationen. Denna mynnade ut i att spårjustering utförs 2017–2019.