Trafikförvaltningen SL – Bullerskyddsåtgärder vid Tunnelbanan

Byggledning och BAS-U vid uppförandet av bullerskärmar vid två skolor, Ängbyplan och Hässelby Gård. Uppdraget innebar tidsmässig, teknisk och ekonomisk samordning, bevakning och uppföljning. I arbetet ingick också att svara för bevakning och uppföljning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet.